Kahjujuhtum
Menetlus
Kui aset leidis kindlustusjuhtum, siis ärge kaotage pead! Sest just sel põhjusel Te sõlmisite kindlustuspoliisi. Juhtumist tuleb meile teatada võimalikult kiiresti.
Esialgse teate jaoks piisab sellest, kui edastate:

 • MIS juhtus
 • KUS – sündmuskoht
 • MILLAL - aeg
 • KELLEGA – kontaktandmed


Oluline on meeles pidada, et kahju suuruse vähendamiseks tuleb kasutusele võtta kõik vajalikud meetmed.

Meie hädaabi number on +372 5555 6655, töötab 24/7, mis võimaldab avariiolukordade puhul kiiresti reageerida.

Vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega, helistades või saates sõnum meie kodulehelt.

Teavitage
kindlustusjuhtum
Info kindlustusjuhtumi korral ja konsultatsioonid:

+372 66 44 388 (tööpäeviti 9.00-18.00)
+372 5555 66 55 (ööpäevaringselt / Kominsur Kindlustusmaakleri kliendid)

info@kominsur.ee
(kirjadele vastatakse tööpäeviti 9.00-18.00)
Teata kahjust
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Telefon
E-post
Teate sisu
Korduma Kippuvad Küsimused (KKK)
Klientidel pole alati aega ja kannatlikkust, et tutvuda kõigi kindlustustingimustega. Allpool leiate korduma kippuvatele küsimustele vastused:

 1. Liikluskindlustus hüvitab kahjud, mis on tehtud kolmandatele isikutele. Kui oma kontori ees autot parkides sõidetakse otsa kolleegi autole (ja mõlemad sõidukid on registreeritud firma nimele!), siis antud juhtum ei ole kindlustusjuhtum, kuna puudub kahju kolmandatele isikutele. Mõlemad autod on aga kaitstud KASKO kindlustusega.

 2. Metsloom hüppab sõitvale autole ette ja auto saab kahjustada. Antud juhtum on kindlustusjuhtum ainult KASKO kindlustusega, kuna puudub kahju kolmandatele isikutele.

 3. Aga kui näiteks kahjustada saab liiklusmärk, lipuvarras, tara või hoone osad (reklaampaneelid, väravad jne), hüvitab liikluskindlustus kolmandatele isikutele tekitatud kahjud.

 4. Pärast liiklusõnnetust peavad kõik avariis osalenud pöörduma süüdi olnud osapoole kindlustusandja poole. Juhul, kui pole teada, kelle süül õnnetus tekkis, peavad kõik osapooled oma kindlustusseltsi poole pöörduma ning seltside spetsialistid uurivad ise õnnetust lähemalt. Kannatanu peab süüdlase kindlustusseltsi teavitama esimesel võimalusel, kuid süüdlasel on selleks aega 5 päeva. Juhul kui viimane ei täide antud kohustust, võib kindlustuselt nõuda neilt osalist kannatanu kahju hüvitamist.

 5. Vaidluste tekkimisel õnnetuse sündmuspaigal on mõistlikum kutsuda politsei. Kui õnnetuses on vigastatuid, rohkem kui 2 osapoolt või sõideti otsa pargitud autole, tuleb igal juhul politsei kutsuda.

 6. Koduse vara kindlustus. Veekahju tähendab tavaliselt torustiku lekkest tulenevat kahju (veevarustus, kanalisatsioon, küttesüsteemid), mitte aga igasugust kahju, mis tuleneb veest. Kui ülevalt naabrite laps otsustab mängida merekaptenit ja keerab kõik kraanid lahti, siis kindlustusandja hüvitab remondikulud, kes hiljem võib pöörduda nõudega naabrikorteri omaniku poole. Ka naabrile hüvitatakse tekkinud kulud, kui neil on koguriskikindlustus.

 7. Juhul, kui Teie torustiku lekkest kahjustas vesi alumisi naabreid, katab antud kahju lisakaitsena tsiviilvastutuskindlustus.
   8. KASKO kindlustuse kindlustusväärtus on mootorsõiduki turuväärtus õnnetusmomendil. Selle väärtuse määravad eksperdid pärast ekspertiisi või turuinfo põhjal müüjatelt ja internetist. Juhul, kui kindlustusväärtus on turuväärtusest madalam, rakendavad kindlustusandjad alakindlustuse printsiipe ning hüvitist võidakse tunduvalt vähendada.

   9. Varakindlustuse puhul on kindlustusväärtuseks summa, mida on vaja antud objekti taastamiseks kahjujuhtumi eelsesse konditsiooni. Taastamisväärtus ei ole tavaliselt võrdne turuväärtusega.

   10. Ärikatkemise kindlustus on juriidilise isiku varakindlustuse osa ja hüvitist makstakse juhul, kui ettevõte ei saa jätkata oma ärilist tegevust poliisile vastava kindlustusjuhtumi tagajärjel. Näide: kui on toimunud tulekahju, siis tagajärgede kõrvaldamine võib võtta aega ning ettevõte ei saa oma äritegevust sel ajal jätkata. Kui ettevõte ei saa äritegevust jätkata tänu finantsraskustele, siis see ei ole Ärikatkemise kindlustuse juhtum.

   11. CMR kindlustusega ei ole kindlustatud kaup. Poliis katab ainult vedaja vastutuse kahjustunud kauba ees. Kui kahjustunud või hävinud kauba ees ei ole süüd vedajal, ei kuulu kaup hüvitamisele CMR kindlustusega.

   12. Veosekindlustuse veekahju risk tähendab katet mereveest tuleva kahju üle, aga mitte kondensveest või ebapiisavast pakendamisest tulenevaid kahjusid. Kondensvesi on alati välistustes märgitud, välja arvatud juhul, kui on eraldi kokkulepe kindlustusandjaga.

   13. Meditsiinikulude kindlustusega hüvitatakse alati ainult selle summa ulatuses kahjud, mis on poliisil kirjas. Kui selleks on näiteks EUR 10 500, millest piisab, et saada Venemaale viisat, siis ükskõik kui palju lähevad ravikulud maksma, kindlustusandja ei saa rohkem kompenseerida, isegi kui neil on tõsiselt kahju kindlustatust. Seega on mõistlik valida kate ka vastavalt kindlustussummale, mitte ainult kindlustusmaksele.

   14. Suusatamine (ka turismireisidel) loetakse kõrge riskiga spordi hulka ja see tuleb poliisil selgelt välja tuua.

   Lugupeetud kliendid!
   Saatke meile palun oma tekkinud küsimused ja me avaldame meeleldi vastused ka antud rubriigis.

   Kahjud laevadega
   Lisaks meie seltskonna poolt kindlustusjuhtumi käsitlemisel osutatavatele meetmetele:

   • Suhtleme sadama administratsiooni, terminalide, laevaagentide, stividoride ja teiste isikutega, kelle pädevuses on kahjujuhtum.
   • Kooskõlastame tegevuse P&I korrespondentide rahvusvahelise võrguga.
   • Abistame laevaomanikke laevade aresti puhul.
    • Leiame ja nomineerime kliendi huvide kaitseks surveyer´i, juristi, advokaadi või muu esindaja mistahes sadamas üle kogu maailma. Teeme koostööd mõlema poole esindajatega, et võimalikult täielikult uurida juhtumi põhjusi ja asjaolusid ning hinnata täpselt kindlustusjuhtumi tõttu tekitatud kahju suurus.
    Käsitleme kolmandate isikute poolt laevaomanikule esitatud pretensioone, kaitstes maksimaalselt laevaomaniku ja tema kindlustusandja huve.
    Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
    Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

    Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
    Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.
    © 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
    Kominsur / Estonia
    Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

    info@kominsur.ee
    +372 66 44 388

    KOMINSUR / Russia
    LLC "Kominsur Insurance"

    info@kominsur.ru
    +7 (812) 604 00 44

    KOMINSUR / Latvia
    Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

    riga@kominsur.lv
    +371 67 582 203

    Write Close
    Close
    Отправить запрос
    E-post
    Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
    Teie küsimus
    Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
    Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

    Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
    Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.