Vastutuskindlustus
Vastutuskindlustus
Vastutuskindlustus kaitseb kindlustatut kolmandate isikute varale või tervisele põhjustatud kahjude hüvitamise eest.
   Vahel võivad tekitatud kahjud ulatuda märkimisväärsete summadeni ja kindlustuskatte puudumisel põhjustada ettevõttele tõsist rahalist kahju. Ükskõik, mis alal kindlustatu tegutseb, säilib alati risk tekitada kahju kolmadatele isikutele.

   • Tootevastutuskindlustus katab toote poolt tekitatud kahjud kolmandatele isikutele.
   • Tööandja vastutuskindlustus katab tööandja vastutuse töötaja vigastuse korral. Antud kindlustuskatte alla võib lisada ka kutsehaigused.
   • Raudtee omaniku vastutus. Raudtee tegevust reguleeriva seaduse muudatusega 27.01.2010 on kõik ettevõtted, kes omavad raudteed, kohustatud omama vastutuskindlustuspoliisi. Antud poliis katab võimalikud kahjud kolmandate isikute (sh eraisikute) varale ja keskkonnareostused


   • Üldvastutuskindlustus. Kindlustusandja võtab endale kohustuse katta kindlustatu põhjustatud kahjud kolmandate isikute varale või tervisele. Erialase tegevuse vastutuse korral võivad kahjud tekkida kindlustatu äritegevuse tagajärjel.
   • Kohustuslik erialase vastutuse kindlustus (kohtutäitur, notar, audiitor). Juristid, notarid, audiitorid jmt võivad olla suurema riskiga, kui teised ametid, ning neile ametitele on seaduslikult kohustuslik omada vastutuskindlustuspoliisi.
   • Ürituse korraldaja kindlustus kompenseerib isiku- ja varakahjud kolmandatele isikutele avaliku ürituse korraldamisel.
   • Üürniku või rentniku vastutus. Üürniku vastutus rentniku ees või vastupidi. Poliis katab kahjud varale ja tervisele, kompenseerib ravikulud, ajutisest või püsivast puudest tingitud sissetuleku vähenemise, matusekulud.


   Ekspedeerija vastutuskindlustus
   Ekspedeerija on vahendajaks veose omaniku ja vedaja vahel. Kohale toimetamata ja kahjustunud kauba eest esitab kauba omanik kahjunõude ekspedeerijale. Mitmetel juhtudel saab ekspedeerija esitada nõude edasi vedajale. Kuid näiteks kui vedaja vastutab veose kahjustamise eest ja tal puudub kehtiv CMR poliis siis välja kuulutades pankroti ta pääseb kohustusest veose omaniku eest ning veose eest vastutab ekspedeerija ise.

   Ekspedeerija vastutuskindlustus katab kahjud veose omanikule, kolmandatele isikutele (näiteks laadimise/maha laadimise ajal), aitab katta ümberlaadimise võimalikud kulud, ümberpakkimise ja/või sortimise kulud (kui vaja), tollimaksud, general average kulud ning muud päästmise ja ladustamisega seotud lisakulud.

   Kui on vaja, katab kindlustus ka raskest hooletusest, vigadest ja tegevusetusest tulenevad kahjud (hooletus, juhuslikud vead veose dokumentatsioonis ja marsruudi valikul.

   Vedaja vastutuse kindlustus
   Vedaja vastutuskindlustus katab kahjud, kui vedaja on vastutav kaubale tekkinud kahjude eest, mille on põhjustanud ebaprofessionaalne CMR* Konventsiooni kohustuste täitmine. Kahjude limiit on kindlaks määratud Konventsiooni tingimustes: mitte rohkem, kui 8,33 SDR** kilogrammi kohta või 666 SDR koha eest. Vastutuse limiidid võivad olla eurodes või SDR-des.

   CMR kindlustusega on võimalik katta järgmised kahjud:

   • Kahjustunud, hävinud või kadunud veos
   • Rahalised nõuded kindlustatu vastu, näiteks kulud veose hilinemisest, valest sihtkohast või ümberpakkimisest
   • Kindlustusjuhtumiga seotud veosekadumise kompenseerib kindlustusandja, kui kindlustatu ei ole selle eest vastutav või on kohustustest vabastatud.
   • Õigusabikulud
   • Raske hooletus
   • Kolmandate isikute vastutus – Kolmandate isikute vara kahjustumine või hävimine transporditavate kaupade poolt. Antud klausli kohaselt on kindlustatu kaitstud ka kahjude vastu, mis võivad tekkida konteineritele transportimise ajal.
   Kindlustatud, kes transpordivad kaupu ka väljaspoole Euroopa Liitu, peavad omama ka lisakatet – TIR ehk tollikohustuste ja tollilõivude maksmise garantii transporditavatele kaupadele, kui nad ära kaovad.

   Tihti nõutakse CMR poliisi olemasolu ka erinevatesse ühendustesse liitumisel (näiteks ERAA-ga ehk Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooniga liitumisel)

   *„CMR" on lühend prantsuse keelsest konventsiooni nimest: Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route.
   **SDR (Special Drawing Rights) on Rahvsuvahelise valuutafondi (IMF) poolt tehtud tehisvaluuta.

   Transporditerminali operaatori vastutuse kindlustus
   Antud kindlustustoode on mõeldud mitmesugustele ettevõtetele, kes pakuvad transporditerminali operaatori teenust, kaupade ja veoste ladustamis-, laadimis-, lossimis- või kohale toimetamise teenust, nende tegevusest tulenevate riskide maandamiseks. Näiteks meresadamates paiknevad laod, terminalid, stividorifirmad, samuti lootsiametid, laevade kontrolli ja juhtimiskeskused, raudteejaamad, veoautoterminalid jms. Kindlustusekaitse katab terminali operaatori tegevusest tuleneva tsiviilvastutuse kolmandate isikute ees kahju tekitamise korral kolmandate isikute varale, elule või tervisele ning samuti keskonnareostuse korral. Näiteks võib tuua järgmised riskid:

   • Operaatori vastutus kauba riknemise, hävimise või puudujäägi korral,
   • Operaatori vastutus vigastuste eest kolmandate isikute varale, näiteks vagunitele, laevadele, sõidukitele, renditud tehnikale, ehitistele jms.,
   • Tsiviilvastutus lootsiameti või laevade juhtimiskeskuse süül toimunud avarii korral,
   • Operaatori vastutus kahju tekitamise eest inimeste elule või tervisele, õnnetusjuhtumi või avarii korral,
   • Tsiviilvastutus kahju tekitamise korral loodusele keskkonnareostuse tõttu,
   • Kahjud, mida kindlustusvõtja kannab seoses juhtumite uurimisega, ekspertiiside maksumus, kahjud seoses kindlustusvõtja huvide kaitsega, kulutused juriidilisele abile.

   © 2023 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
   Kominsur Kindlustusmaakler OÜ


   info@kominsur.ee
   +372 66 44 388

   Kominsur Kindlustusmaakler Latvijas Filiāle


   riga@kominsur.lv
   +371 67 582 203

   Close
   Отправить запрос
   Our website uses analytical cookies to improve the quality of service and to maintain visitor statistics. By continuing to use this site, you agree to their use.
   AGREE