Merekindlustus
Merekindlustus
Mereriskide kindlustamine erineb teistest kindlustustoodetest suuremate riskide poolest, mistõttu on eriti tähtis kindlustusandja poolt pakutavate garantiide ja teenuste kõrge tase.
Loomulikult vajab iga laevaomanik kindlat garantiid pikaajalise kindlustuslepingu näol, ning usaldatavat kahjukäsitlusteenust, et kaitsta oma vara ja äri. Merelaev on eelkõige Laevakompanii investeering ja tootmisvahend. Peale kõrge maksumuse, iseloomustavad laeva ka äärmiselt suured jooksvad igapäevakulutused. Laeva kaotus või vigastus toob laevaomanikule kaasa nii remondikulud, kui ka sissetuleku kaotuse lühemaks või pikemaks remondiajaks, mis ilma korraliku kindlustuskaitseta võib saada laevaomaniku ärile hukatuslikuks.

Meie ettevõttes töötavad spetsialistid nii mereriskide kindlustamise, kui ka pretensioonitöö alal, kes omavad mitmekülgset ja pikaajalist kogemust selles töös. Kindlasti suudame me pakkuda laevaomanikule terviklikku kindlustuslahendust, kaitsmaks kõiki laevadega seotud riske, kui ka professionaalset abi pretensioonitöös ja kahjukäsitluses.

Hull & Machinery kindlustus
Hull & Machinery kindlustus – on laeva masinate ja korpuse kindlustus. Kindlustatud on laeva täisväärtus, sealjuures sõltuvalt valitud kaitsest kuulub hüvitamisele:

 • Laeva täishävingu tõttu tekkinud kahjud (tegelik või eeldatav) või korpuse, mehhanismi, masinate ja seadmete vigastuste likvideerimisega seotud kulutused
 • Kahju, mis on seotud laeva jäljetult kadumisega
 • Laeva täishävinguga seotud kahjud
 • Laevaomaniku (reederi) osa üldavarii kontributsioonimaksetes (sissemaksetes)
 • Laeva päästmisega seotud põhjendatud ning otstarbekohased kulutused
 • Põhjendatud ning otstarbekohased kulutused, mis on seotud kahju vältimise ning vähendamisega või kahju ulatuse kindlaksmääramisega juhul, kui tegemist on kindlustusjuhtumi poolt põhjustatud kahjuga ja see on kindlustuslepingus ära määratletud.
Peale selle võib Hull & Machinery kindlustusleping sisaldada lisakaitset:

 • Suurenenud väärtuse kindlustus (Increased Value)
 • Prahiraha kaotuse kindlustus (Loss of Hire insurance)
 • Sõjariskid
 • Pardal oleva kütuse ja varude kindlustus
 • Pardal oleva sularaha kindlustus
 • Laevadega kokkupõrke vastutuskindlustus (RDC)
 • Vastutus kokkupõrgete eest liikuvate ja fikseeritud ujuvobjektidega (FFO)

Lisakindlustusväärtuse kindlustamine
Lisakindlustusväärtuse kindlustamine (Freight Interest Insurance või Increased Value Insurance) on kindlustuskaitse, mis võimaldab kindlustada laeva kindlustusväärtusele lisaks 20% võrra lisaväärtust, seda juhuks kui kindlustusvõtja peaks laeva täielikult kaotama.

Täishäving võib panna laevaomaniku olukorda, kus H&M kindlustushüvitis ei ole piisav selleks, et katta kõik laeva samaväärsega asendamise kulutused. Increased Value kindlustus võimaldab laevaomanikul asendada laev ning panna uus laev tööle. Antud kindlustuse liik kaitseb laevaomanikku ka võimaliku tulu/prahiraha kaotamise eest, kuna laeva täishävingu korral Loss of Hire kindlustus ei toimi.

Prahti/ lastiraha kaotuse riski kindlustus
Loss of Hire Insurance – prahti/ lastiraha kaotuse riski kindlustus katab kindlustusjuhtumi tõttu laeval saamata jäänud tulu, mis läheb laeva masinate ja korpuse kindlustuse alla (H&M).

Kindlustussummaks on kooskõlastatud igapäevane kompensatsioon, mis peab olema vastavuses laevaomaniku tegeliku keskmise tuluga. Erandiks on laeva täishukk, kui Loss of Hire kindlustus ei toimi. Sellisel juhul on prahti/tulu kaotuse riski kaitse võimalik saada Increased Value Insurance kaudu.

Sõjaliste Riskide kindlustus
Standartne laeva H&M kindlustusleping ei kata reeglina vigastusi, mis on põhjustatud laevale sõjalise tegevuse või tsiviilrahutuste tagajärjel. Samuti ei paku tavaleping kaitset sabotaaži, terrorismi, laeva konfiskeerimise ja teiste taoliste juhtumite eest. Mainitud riskid on aga kaitstud täiendava Sõjaliste Riskide kindlustuslepinguga.

Sõjaliste Riskide kindlustus on eriti oluline laevadele, mis töötavad poliitiliselt ohtlikes vetes. Kahjuks peab laevaomanik arvestama ka sellega, et kindlusandjad võivad küsida kõrge sõjalise riskiga aladel lisapreemiat lisakindlustuskaitse eest, mida pole H&M põhikaitses.

„Mortgagee Interest" kindlustus
Tänapäeval on üpris tavaline, et laeva ostu või hüpoteegi puhul, tuleb kokku puutuda krediidiasutusega, kes omakorda soovib kaitsta oma investeeringut. Laenuandja (pank või muu finantsasutus), kes on laeva masinate ja korpuse (Hull & Machinery) kindlustuspoliisile märgitud soodustatud isikuna või kaaskindlustusvõtjana, saab oma finantseeringut kaitsta ka täiendava „Mortgagee Interest" kindlustuslepingu sõlmimisega.

Antud kaitse töötab juhul, kui kindlustusandja keeldub laevaomanikule Hull & Machinery hüvitist välja maksmast, kas laevaomaniku hooletuse või kindlustuslepingu tingimuste rikkumise tõttu. Selline olukord võib aset leida näiteks siis, kui laev rikub kindlustuslepingus äramärgitud navigatsioonipiiranguid või kui laevaomanik ei tasu õigeaegselt kindlustuspreemiat.Tavaliselt on kindlustussummaks laenusumma, mis ei tohi olla suurem laeva kindlustusväärtusest.

P&I Kindlustus
P&I Kindlustus (Protection and Indemnity – kaitse ja hüvitis) on laevaomaniku või laeva operaatori vastutuskindlustus kolmandate isikute ees, mis võib tekkida laeva opereerimise tagajärjel. Üldiselt peetakse selle all silmas laevaomaniku vastutust transporditava kauba vigastamise korral, samuti meeskonna ja reisijate võimalikud vigastused, vastutus merekeskkonna reostuse eest, mittelegaalsed reisijad jne. Kindlustustingimused ja katte suurus võivad erineda, sõltuvalt laeva tüübist ja selle kasutamise eesmärkidest. P&I, kui üks põhilisi laevakindlustamise liike on nõutud kaubaomanike ja erinevate riiklike, ning rahvusvaheliste organisatsioonide poolt, kuna laeva kasutamine ilma kehtiva P&I kindlustuskaitseta on praktiliselt võimatu.

Prahtija vastutuskindlustus kolmandate isikute ees
Charterers' P&I (Protection & Indemnity) on prahtija vastutuskindlustus kolmandate isikute ees. Standartne kate sisaldab näiteks vastutust kauba ja merekeskkonna reostuse eest, kolmandate isikute varale tekitatud kahju jne.

Katte oluliseks osaks on prahtija vastutuskindlustus prahitud laeva vigastamise eest. Ühtlasi võib laevale tekitada kahju näiteks stividoride poolt teostatud lastimisoperatsioonide käigus.

FFO ja RDC riskid
Running Down Clause (RDC) kaitse lisamine H&M kindlustuskattesse on abiks laevaomanikule, tema vastutuse korral, kui kokkupõrke tagajärjel vigastatakse teist laeva. Antud juhul kindlustusandja ühtlasi hüvitab kahju ka teistele, kolmandatele isikutele, kes on kokkupõrkega seotud: reisijatele ja meeskonnale, kannatanud laeva pardal oleva lasti omanikele.

Fixed and Floating Objects (FFO) laevaomaniku vastutus kaldaäärsete ehitiste ja ujuvobjektide vigastamisel (näiteks laeva kokkupõrge kai, sadama ehitise, ujuvmajaka, poi või tulepaagiga)

Antud kaks riski võivad olla lisatud nii laevaomaniku vastutuskindlustus poliisi (P&I), kui ka laeva masinate ja kere kindlustuspoliisi (H&M) või koguni eelpoolmainitud kaitsed võivad olla H&M ja P&I poliiside vahel jagatud näiteks vastavalt ¼ ja ¾.

FD&D kindlustus
Vaatamata sellele, et tavaliselt on laev kindlustatud mereriskide eest täies ulatuses, tekkivad sellegipoolest üpris tihti pretensioonid, mis ei ole kaetud põhipoliisidega kaitstud kindlustusriskide poolt. Antud juhtumid võivad tekitada nii laevaomanikele kui ka prahtijatele olulist kahju juriidiliste kulutuste näol, mis tekivad poolte omavaheliste vaidluste käigus tšarterite, lepingute ja muude kaubanduslike aspektide üle.

FD&D (Freight, Demurrage & Defence) – kindlustusliik, mis on mõeldud abistamaks kindlustusvõtjat, kandes eelpoolmainitud juriidilisi kulutusi. FD&D kindlustusandja aitab kaitsta kliendi enda ärilisi huve ja jätkata tegevust ilma eriliste finantsiliste kaotusteta.

FD&D standard kate sisaldab järgnevaid pretensioone ja vaidlusi:

 • tšarterid: "off-hire", laeva väljatoomine tšarterist, kiirusepiirangu ja lepingu täitmise mittejälgimine, prahiraha ja seisuaeg
 • laeva lastikirjad, tšarterid ja teised veosega seotud lepingud (kaasa arvatud lepingutega seotud vaidlused)
 • seadmete, toidu või kütuse tarne laevale
 • agendid, stividorid, hankijad, maaklerid
 • reisijad, piletiteta sõitjad, laeva kapten või meeskond
 • laeva ehitus, müük ja ost, remont ja renoveerimine
 • laeva päästmine
 • kindlustusandjad, klassifikatsiooniühingud
 • toll, finants- ja muud riiklikud asutused

Strike riskikindlustus
Antud kindlustus katab võimaliku laevaomaniku kahju laeva hilinemisel, mis on tingitud streikidest ning ka muudest laevast mitteolenevatest põhjustest kaldal. See on kaitse, mida saab lisada Hull & Machinery poliisi. Oma olemuselt on see sarnane Loss of Hire kattele (Prahi kaotuse riski kindlustus).

Antud riskide kaasamine kattesse võimaldab laevaomanikul või prahtijal vähendada kulutusi ettenägematust ja laevast mittesõltuvast sündmusest tuleneva seisaku korral. Sellised sündmused on kindlustustingimustes loetletud ning tavaliselt on nendeks: tulekahju, plahvatus, maalihe, sadama/faarvaatri sulgemine, halvad ilmastikutingimused, laadijate või muude sadamatöötajate streik, boikott jne.

Teatud tingimustel on võimalik lisada kindlustuskattesse ka laeva hilinemise, mis on põhjustatud ettenägematust sündmusest pardal – meeskonna streik, laeva mehhanismide purunemine, meeskonnaliikmete haiguse tõttu kursist kõrvale kaldumine, karantiin jne

Laevade kindlustamine ehitamiseks või parandamiseks
Uue laeva ehitus on tõsine projekt, mis nõuab suuri kulutusi. Laeva kindlustamine ehitustööde või remondi ajaks aitab kaitsta klienti investeeringute kaotamise eest.

Kindlustus hakkab kehtima alates laeva kiilu plokkidele panemisest, ning kehtib kogu ehitusperioodi vältel samuti käigukatsete ajal ja lõpeb alles siis kui valmis laev omanikule üle antakse.

Seejärel kindlustatakse laev tavalise masinate ja korpuse kindlustuse (H&M) poliisiga.

Kindlustusriskid:
 • Laeva vigastus ja hävimine (tegelik või konstruktiivne täishäving) selle ehitamise, vettelaskmise või katsetamise ajal
 • Ümbritseva keskkonna reostus
 • Konstruktsioonidefektid
 • väljaminekud, mis on seotud kulutuste vältimise, vähendamise ja kahju suuruse määramisega
Kindlustuspreemia suuruse arvutamine sõltub ehitatava laeva tehnilistest eripärasustest: tüüp, suurus, lepingu maksumus ja ehitamise periood.

Väga oluliseks peetakse laevatehase/ laeva ehitusettevõtte kogemust sarnaste objektide ehitamisel ning laevaremondi / laevaehitustehase eelnevate kahjude ajalugu.

Laevaremondi ettevõtte vastutuskindlustus
Laevaremondi ettevõtte vastutuskindlustus, mis on ettenähtud finantsvastutuse katteks, mida võib vaja minna remonditööde käigus põhjustatud vigastuste või laeva huku hüvitamiseks.

Ühtlasi sisaldab antud kindlustus laevaremondi ettevõtte vastutuskindlustust, juhuks kui vigastatakse laeval masinaid, seadmeid ja vara sellel ajal, kui laev asub laevaremonditehase doki vastutuse all. Ka on kaetud vastutus elu kaotamise ja/või kehaliste vigastuste tekitamise eest kolmandatele isikutele.

Tihti on remondilepingute tingimuste põhjal laevaremonditehase vastutuskindlustus kohustuslik.

Kaatrite ja jahtide kindlustamine
Reeglina mõistetakse väikelaevade all mitmesuguseid ujuvvahendeid, registrimahutavusega kuni 80 tonni, reisijate mahutavusega 12 või vähem inimest, ning peamasina võimsusega alla 55 kWt. Samuti kuuluvad väikelaevade hulka rippmootoriga laevad, olenemata võimsusest, ning purjelaevad, sõudepaadid ja muud mootorita veesõidukid. Standartse väikelaevakindlustuslepingu korral katab kindlustusandja laeva omaniku, rentniku või muu seadusliku valdaja järgmised kahjud:

 • Kahjud seoses kindlustatud laeva täieliku, faktilise, või konstruktiivse hävinguga, samuti kulutused seoses laeva korpuse, masinate, seadmete ja muude osade remondi või asendamisega, mis leidis aset ühel alljärgnevatest põhjustest:
 • tulekahju, nii kindlustatud laeva pardal, kui ka väljaspool kindlustatud laeva, samuti hüvitatakse kulutused seoses tule kustutamisega;
 • torm, pikselöök, maavärin, rahe, tuulispask jms, samuti laeva ümberminek, ja laeva maale või karile sõit;
 • kokkupõrge teise laeva või muu objektiga, sealhulgas sadamaehitistega;
 • plahvatus kindlustatud laeva pardal;
 • õnnetused laeva vettelaskmisel ja veest tõstmisel ning väikelaeva ellingul seismise ajal;
 • õnnetusjuhtumid kauba, kütuse, laevavarude, jms. laeva laadimise või laevast lossimise ajal;
Kahjud laeva või laeva osade röövimise, varguse või ärandamise tõttu, sealhulgas ka laeva kahjustumine või hävimine röövimise, varguse või ärandamise katse tõttu; Kahjud seoses laeva osalise või täieliku tahtliku kahjustamise tõttu kolmandate isikute poolt (huligaansus, vandalism); Mõistlikud ja vajalikud kulutused laeva päästmiseks, samuti kulutused mis on tehtud kahju vähendamiseks ning kahju suuruse määramiseks (ekspertiisikulud). Täiendavalt ülalmainitud riskidele, on poolte kokkuleppel võimalik lisada kindlustuskaitsele vastutuskindlustus kolmandate isikute ees, ehk laevaomaniku või -valdaja poolt tekitatud kahju hüvitamine kolmandatele isikutele –. Mõned sellise katte kindlustusjuhtumite näited:

 • Kindlustatud laeva vraki kõrvaldamine;
 • Keskkonnareostus seoses kütuse või muu tehnilise vedeliku väljavooluga kindlustatud laevast;
 • Kahju tekitamine kolmandate isikute elule või tervisele;
 • Vigastuste tekitamine kolmandatele isikutele kuuluvatele laevadele;
 • Vigastuste tekitamine kolmandate isikute varale, näiteks kaid, meremärgid, sadamaehitised.
Kindlasti suudame me välja valida igale konkreetsele väikelaevaomanikule vajalike riskide katte, ja seda kõige soodsamatel tingimustel.

Muud merekindlustuse tooted
Vajadusel saame pakkuda oma abi ka teiste, spetsiaalsete merekindlustuslepingute sõlmimisel, näiteks:

 • Sales and Purchase Broker's Commission Interest Insurance.
 • Repair Yard Insurance (Dry Docks Insurance).
 • Innocent Owner Insurance.
 • Crew Liability Insurance.
 • Towage Risks.
 • General Average Disbursements.
 • Fuel and Stores onboard.
 • Cash onboard.

© 2023 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ


info@kominsur.ee
+372 66 44 388

Kominsur Kindlustusmaakler Latvijas Filiāle


riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Close
Отправить запрос
Our website uses analytical cookies to improve the quality of service and to maintain visitor statistics. By continuing to use this site, you agree to their use.
AGREE