Ettevõtte varakindlustus
Ettevõtte varakindlustus
Ettevõtte varakindlustus on iga äri oluline osa, olgu tegemist tagasihoidliku kontori või hiiglasliku tehasega. Juhul, kui ettevõtte vara on laenu tagatiseks, on panga või muu finantsasutuse poolt nõutud eelduseks varakindlustuse olemasolu.
Ettevõtte varakindlustusega saab kindlustada järgmisi objekte: hoone või selle osad, tootmispinnad, rajatised, laod, estakaadid ja raudtee ülekäigukohad. Juhul, kui ettevõte üürib oma kontorit, saavad nad kindlustada näiteks siseviimistlust.

Kindlustusväärtus vastab kindlustatud eseme taastamisväärtusele, mis omakorda sõltub objekti seisukorrast ja tehnilistest iseärasustest. Kindlustuskate võib ulatuda minimaalsest paketist (tulekahju risk) kuni koguriskikindlustuseni, sh lisariskid.
Lisaks kinnisvarale võib kindlustuspoliisile lisada kaitse ka mööblile, kontoriseadmetele, inventarile, toorainele, kaubale jne. Sellisel juhul määratakse kindlustusväärtus ettevõtte põhivara nimekirja alusel, mille väljastavad raamatupidajad, või kindlustatava vara nimekirja alusel, mis loetakse poliisi osaks

Ettevõtte varakindlustusega on võimalik kindlustada ka kaupa laos. Kindlustada võib kas kauba või lao omanik. Kuna kauba kogus laos pidevalt muutub, valitakse kindlustusväärtus maksimaalse või keskmise kaubakoguse järgi
Ärikatkestus
Ärikatkemise kindlustus katab äritegevuse katkemisega seotud kahjud maksimaalselt poliisil märgitud perioodi jooksul. Hüvitist makstakse vastavalt kindlustatu viimasele kasumiaruandele.Ärikatkemise kindlustus katab kahjud, kui kindlustatul ei ole võimalik äritegevust jätkata järgmiste sündmuste tagajärjel:

 • Tulekahju, pikselöök, gaasiplahvatus
 • Rõhu all töötava tehnika plahvatus
 • Loodusõnnetus
 • Kahju, mis tuleneb torustiku või seadme lekkest (küttesüsteemid, veetorud, tulekustutus- ja kanalisatsioonisüsteemid
 • Pahatahtlik tegevus kolmandate isikute poolt ja mootorsõiduki otsasõit
 • Röövimine ja murdvargus
 • Lennuki või selle osade alla kukkumine
Ärikatkemise kindlustuse kindlustushüvitis makstakse välja ainult juhul, kui ettevõtte vara on kahjustunud või hävinenud kindlustusjuhtumi tagajärjel ja hüvitis on määratud väljamaksmiseks kindlustusandja poolt.

Ärikatkemise kindlustus katab äritegevuse katkemisega seotud kahjud maksimaalselt poliisil märgitud perioodi jooksul. Hüvitist makstakse vastavalt kindlustatu viimasele kasumiaruandele.

Ärikatkemise kindlustust pakutakse ainult ettevõtte varakindlustuse osana.

Tehniliste riskide kindlustus
Lisaks standardsele ettevõtte varakindlustusele on võimalik kindlustada ka järgmisi riske:

Masinate ja seadmete kindlustus (CPM – Contractor's Plant and Machinery) on mõeldud: põllumajandus- ja metsatööde masinatele, ehitusseadmetele, laaduritele, traktoritele, ekskavaatoritele, buldooseritele jne. Lisaks traditsioonilistele vara riskidele (tulekahju, loodusõnnetus, vandalism) katab CPM ka mittetahtlikud kasutusnormide ja –reeglite rikkumised, mehaanilised välismõjud, vajumise, ümberminemise ja muud ettenägematud ja ootamatud kahjud masinaga töötades, liikudes või töövälisel ajal.

Masinarikkekindlustusega (MB – Machinery Breakdown) hüvitatakse kahjud masina ootamatu ja ettenägematu siserikke korral masinaga töötades, liikudes või koha peal seistes. Antud kindlustuskate on mõeldud kõikvõimalikele tööstusseadmetele. Masinarikkekindlustust võib kasutada nii iseseisva kindlustusena kui ka CPM-i lisana.

Elektrooniliste seadmete kindlustus (EEI – Electronic Equipment Insurance) kaitseb vastavaid seadmeid (sülearvutid, lauaarvutid, audio-video seadmed, telekommunikatsiooni-, meditsiini- ja mõõtmisseadmed jne) kahjude või hävimise vastu, mis on põhjustatud:

 • lühisest, ülepingest, lisapingest, pikse põhjustatud pinge kõikumisest
 • seadme kasutaja vigadest või rikkumistest
 • seadme sisemisest elektrilisest või mehaanilisest rikkest
 • seadme peale kukkunud objektist või muust sarnasest õnnetusest
EEI katab samuti hävinud või kahjustunud tarkvara taastamis- või taassoetamiskulud.

EEI puhul kasutatakse tihti ka laiendatud kindlustuskaitset kaasaskantavatele seadmetele (sülearvutid, video projektorid) väljaspool poliisil märgitud kindlustuskohta. Näiteks liiklusõnnetusse sattudes hüvitab kindlustusandja kahjud kaasaskantavale seadmele.

Ehitus- ja montaažitööde kindlustus (CAR – Construction All-Risk ja EAR – Erection All-Risk)
Ehitus- ja montaažitööde kindlustus (CAR ja EAR) on tsiviliseeritud viis kaitsta oma investeeringuid ja kõigi osapoolte huvisid ehitus- ja montaaži- ning projekteerimistöödel. Antud kindlustus on enamikel juhtudel klientide ja partnerite nõudmisel ehitusettevõtetele kohustuslik.

Kindlustada võib:
 • ehitusjärgus olevaid hooneid, sh uued ja lõpetamata hooned, kapitaalremondis ja renoveeritavaid hooneid
 • ehitusplatsil kasutatavaid seadmeid, tööriistu, tehnikat
 • ehitusmaterjale
 • ehitusperioodiks ehitatud ajutisi ehitisi ja rajatisi, tellinguid
 • võimalikke kahjusid kolmandatele isikutele, mis võivad tekkida valmistöödele garantiiperioodi jooksul
 • vastutust kolmandate isikute ees isiku- või varakahju tekkimisel ehitusperioodil

Seda teenust osutatakse ainult Eestis.
Korteriühistu kindlustus
Korteriühistu kindlustuse tingimused on selgelt määratletud ja välja arendatud korteriühistut ning selle elanike vajadusi ja huvisid arvestades. Samuti ka nende kohustusi panga ees laenu või hüpoteegi olemasolul.

Korteriühistu kindlustus koosneb tavaliselt kahest osast: vara- ja vastutuskindlustus (kolmandate isikute ees).

Kindlustusobjekt: korteriomanike ühisomand – maja osad, mis kuuluvad korteriomanikele vastavalt nende korteri suurusele. Sellised osad on maja seinad, katus, rõdud, välisaknad, trepikojad, keldrid, pööningud ja tehnosüsteemid (kütte-, vee-, ventilatsiooni-, elektrisüsteemid jne).

Kindlustatavad riskid:

 • Tulekahju
 • Loodusõnnetus
 • Veekahju (küttesüsteemide, vee- või kanalisatsioonitorustiku leke)
 • Vandalism
 • Murdvargus
 • Vastutus kolmandate isikute või rentnike ees.
Samuti on võimalik lisada ka täiendavaid katteid. Näiteks prahi koristuskulud (kahjujärgselt), ajutise elukoha rendikulud ja kolimiskulud, kui elukoht on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks.

Korteriühistule võib laiendada ka koguriskikindlustust, mille puhul on kindlustusjuhtumiks kõikvõimalikud äkilised ja ettenägematud sündmused. Kindlustustingimustes pole kirjas kindlustatud riskid, vaid märgitud välistused. Reeglina on sellisteks ettekavatsetud tegevused ja juhtumid, mille saaks ära hoida järgides ohutusnõudeid. Kindlasti vajab märkimist asjaolu, et koguriskikindlustus pakub suuremat katet, kui standardne riskide pakett.

Kodukindlustus
Käesoleva avalduse põhjal edastame Teile kodukindlustuse pakkumise. Palun täitke kõik tärniga märgitud lahtrid ja kontrollige andmete õigsust! Lisaküsimuste tekkimisel võtame Teiega ühendust telefoni või meili teel.
Omaniku Nimi / Nimetus, isikukood / Äriregistri kood
Soodustatud isiku Nimi / Nimetus, isikukood / Äriregistri kood
Kindlustuskoha aadress
Kindlustusobjekt (korter, elumaja, saun, garaaž, suvila, kõrvalhoone)
Objekti üldpind
Ehitusaasta ja renoveerimise aasta
Hoone konstruktsioon (kivi, puit, segu)
Kas kindlustuskohas elatakse alaliselt?
Kas on olemas tulekahjusignalisatsioon (lokaalne, ühendatud turvafirmaga)?
Kas on olemas valvesignalisatsioon (lokaalne, ühendatud turvafirmaga)?
Kas soovite tsiviilvastutuskindlustus katet?
Kui soovite kindlustada kodust vara, siis märkige kindlustussumma
E-post
Telefon
Erisoovid
Kodukindlustus eraklientidele
Meie kodu on meie kindlus. Aga ka kindlus vajab kaitset. Kuidas oleks võimalik kaitsta oma eluaset?

Variant 1
Standardsed riskid, mida nõuavad ka krediidiasutused:
 • Tulekahju, otsene pikselöök, plahvatus, lennuki/helikopteri allakukkumine
 • Torm ja tugev tuul
 • Seadme leke (veetorud, kanalisatsioon, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid)
 • Vandalism
 • Murdvargus, röövimine
Variant 2
Koguriskikindlustus – maksimaalne kaitse ootamatu ja ettenägematu kahjujuhtumi korral. Antud kindlustuse tingimustes on kirjas ainult välistused (kahjud, mida ei hüvitata): kahjud, mis tulenevad kulumisest, korrosioonist, hallitusest, närilistest ja muudest kahjuritest, vajumisest, projekteerimisvigadest ehk teisisõnu kõik kahjud, mida on võimalik ette näha ja ära hoida.

Mida on võimalik kindlustada?

Korter – ainult siseviimistlus (põrandad, laed, seinad), kandvad- ja välisseinad ei ole siinkohal kindlustatud. Korter on kindlustatud tema taastamisväärtusele. Koos siseviimistlusega on automaatselt kindlustatud: elektrisüsteem, elektrimõõdik, sisseehitatud sanitaartehnika. Siseviimistluse alla kuuluvad samuti sisseehitatud riidekapid, puuküttega ahjud ja ripplaed.

Ehitise osa – kindlustada on võimalik lisaks korteri siseviimistlusele ka korterile kuuluvat maja mõttelist osa ehk välisviimistlust, osa keldrist või pööningust, ühiskasutatavat rõdu ja koridori.

Elumaja kindlustamisel on kaetud sise- ja välisseinad, katus, veranda ja trepid. Koos hoonega on kindlustatud ka väiksemad kõrvalhooned (10-20m²). Lisaks on kindlustatud ka rajatised nagu piirdeaed, tänavavalgustus, mänguväljak, kasvuhoone ja muud sarnased väikeehitised. Suuremad ehitised peavad poliisil olema eraldi märgitud.

Maja, kus ei elata alaliselt, ning suvila kindlustus ei erine väga tavalise hoone kindlustusest. Küll on aga kindlustusrisk kõrgem ning kindlustusmakse suurem, kuna see ei ole nende alaline elukoht. Osa kindlustusandjaid ei kata selliste majade puhul torustiku lekkest tulenevaid kahjusid ning murdvarguse risk on kaetud ainult juhul, kui automaatne valvesignalisatsioon on ühenduses turvaettevõttega.

Ehitusjärgus hoonet on samuti võimalik kindlustada, kui hoone karp on valmis ehk olemas on seinad, katus, aknad ja uksed, kuid kindlustatavate riskide valik on piiratud.

Kõrvalhooneid nagu saunasid, kuure ja garaaže, on samuti võimalik kindlustada, kuid riskide valik on piiratud.

Korteris või elumajas asuva koduse vara kindlustamisel on vajalik lisada kindlustatava vara nimekiri. Vahel jaotatakse vara ka gruppidesse: mööbel, elektroonika, riided jne. Kallimad esemed on poliisil vaja eraldi märkida.

Korteri või elumaja kindlustussumma on selle elamu kahjujuhtumi eelse seisukorra taastamisväärtus ja erineb elamu turuväärtusest. Näiteks maal asuv maja võib maksta vähem kui linnas asuv, kuid majade taastamisväärtused võivad olla võrdsed.

Nii uutes kui vanades majades võivad juhtuda õnnetused veevarustuse, kütte- ja muude süsteemidega. Need võivad kahju põhjustada mitte ainult kindlustatule, vaid ka kolmandatele isikutele (näiteks alumistele naabritele). Seepärast on mõistlik lisada kodukindlustusele ka tsiviilvastutuskindlustus.Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.

© 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Kominsur / Estonia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

info@kominsur.ee
+372 66 44 388

KOMINSUR / Russia
LLC "Kominsur Insurance"

info@kominsur.ru
+7 (812) 604 00 44

KOMINSUR / Latvia
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

riga@kominsur.lv
+371 67 582 203

Write Close
Close
Отправить запрос
E-post
Ees- ja Perekonnanimi / Firmanimetus
Teie küsimus
Nõusolek kliendi isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan ettevõttele Kominsur Kindlustusmaakler OÜ, registrikood 11111547 nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks, kustutamiseks ja säilitamiseks Kominsur Kindlustusmaakler OÜ teenuste (näiteks kindlustusteenuste) osutamise otstarbeks ettenähtud aja jooksul ning seadusega ettenähtud juhtudel, pärast esialgset töötlemist, senikaua kui on vajalik teenuse osutamiseks, Kominsur Kindlustusmaakler OÜ seaduslikes huvides, või Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud aja jooksul, kui see on vajalik.

Nõustun, et siin kogutud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele, kui see on vajalik andmete töötlemiseks käesolevas nõusolekus nimetatud otstarbel või juhul, kui selline kohustus on ette nähtud kohaldatava seadusega.
Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed nimetatud ettevõttele kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kasutamise kohta, samuti käesolev nõusolek tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist.