Garantiikindlustus ja finantsriskid
Ehitustööde garantiikindlustus
Viimasel ajal on ehitustööde garantiikindlustust hakatud kasutama järjest rohkem. Eriti puudutab see alltöövõtja firmasid. Tavaliselt on lepingutes eraldi klausel, mis käib garantiikindlustuse kohta. Sellise kindlustuslepingu sõlmimisel võtab kindlustusandja endale kohustuse hüvitada kahjud, kui kindlustatu lõpetab oma tegevuse ilma lepinguliste kohustuste täitmiseta (näiteks pankroti puhul).

  Krediidikindlustus
  • Krediidikindlustus kaitseb kindlustatut ettenägematute kahjude eest, mis võivad tekkida klientide maksejõuetusest. Näiteks kui kindlustatule ei maksta müüdud toote või osutatud teenuse eest, hüvitatakse talle antud kahju.
  • Direktorite ja ametnike vastutuskindlustus (D&O) on mõeldud ettevõtte juhtkonna kaitsmiseks kolmandate isikute kohtuasjade eest, mis tulenevad ametnike vigadest ja valedest otsustest. D&O kindlustusega on kindlustusjuhtumiks kahju aktsionäridele, töötajatele, konkurentidele ja kolmandatele isikutele tänu vigadele ja tegevusetusele juhtkonna kohustuste täitmisel.
  • Poliitiliste riskide ja lepinguliste kohustuste täitmata jätmise kindlustus. Ettearvamatud poliitilised- ja majandusseisud võivad viia suurte kahjudeni. Selline kindlustus on mõeldud importijatele ja eksportijatele ning tihti nõutud pankade ja muude krediidiasutuste poolt. Poliitiliste riskide kindlustusega ei ole tavaliselt kaetud kahjud, mis tulenevad vääramatust jõust, näiteks looduskatastroofidest. Kindlustusjuhtum leiab aset, kui lepingulisi kohustusi on võimatu täita (näiteks tooraine vedudel) tänu kauba konfiskeerimisel, natsionaliseerimisel või sundvõõrandamisel, tänu sõjale, streikidele ja tsiviilrahutustele.

  © 2019 Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
  Kominsur / Estonia
  Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

  info@kominsur.ee
  +372 66 44 388

  KOMINSUR / Russia
  LLC "Kominsur Insurance"

  info@kominsur.ru
  +7 (812) 604 00 44

  KOMINSUR / Latvia
  Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

  riga@kominsur.lv
  +371 67 582 203

  Call
  Close
  Close
  Võta ühendust
  Customers Support